Συμπληρωματική Προκήρυξη της Πυροσβεστικής 2019 με τον αριθμό των εισακτών

Αναρτάται η συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και
σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το
ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

 

Συμπληρωματική Προκήρυξη Πυροσβεστικής 2019_ΑΔΑ 67Γ346ΜΚ6Π-85Ξ